Algemene voorwaarden

EXTRADEON S.R.O.

 

gevestigd te: Sadová 301/44A, Opava 746 01, Tsjechië

identificatienummer: 08836205

voor verkoop van artikelen via de webshop op reservewiel.be
  

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: 'algemene voorwaarden') van Extradeon s.r.o., gevestigd te Sadová 301/44A, Opava, Tsjechië, identificatienummer: 08836205 (hierna te noemen: 'verkoper') regelen in overeenstemming met art. 1751 lid 1 van Wet nr. 89/2012, Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: 'BW') de onderlinge rechten en verplichtingen van de partijen in verband met of op grond van het koopcontract (hierna te noemen: 'koopcontract') gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna te noemen: 'koper') via de webshop van de verkoper. De webshop wordt door de verkoper geëxploiteerd op de website reservewiel.be (hierna te noemen: 'website'), en wel via de interface van de website (hierna te noemen: 'interface van de webshop').

1.2. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin een persoon die voornemens is artikelen van de verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die bij het bestellen van de artikelen handelt in het kader van zijn bedrijf of zijn vrije beroep.

1.3. Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen worden vastgelegd in het koopcontract. Afwijkende bepalingen in het koopcontract prevaleren boven de bepalingen van de algemene voorwaarden.

1.4. De bepalingen van de algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van het koopcontract. Het koopcontract en de algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Tsjechisch. Het koopcontract kan worden gesloten in het Tsjechisch.

1.5. De tekst van de algemene voorwaarden kan door de verkoper gewijzigd of aangevuld worden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan​tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de algemene voorwaarden.

2. GEBRUIKERSACCOUNT

2.1. Op grond van registratie op de website krijgt de koper toegang tot zijn gebruikersinterface. Vanuit zijn gebruikersinterface kan de koper artikelen bestellen (hierna te noemen: 'gebruikersaccount'). Indien de interface van de webshop dit toelaat, kan de koper ook artikelen bestellen zonder registratie, rechtstreeks via de webshop.

2.2. Bij registratie op de website en bestelling van artikelen is de koper verplicht al zijn gegevens juist en naar waarheid te vermelden. In geval van wijzigingen is de koper verplicht de gegevens in zijn gebruikersaccount bij te werken. De door de koper in het gebruikersaccount en bij bestelling van artikelen vermelde gegevens worden door de verkoper als juist beschouwd.

2.3. De toegang tot het gebruikersaccount wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht de noodzakelijke informatie voor toegang tot zijn gebruikersaccount geheim te houden.

2.4. De koper is niet gerechtigd derden in staat te stellen zijn gebruikersaccount te gebruiken.

2.5. De verkoper mag gebruikersaccounts annuleren, met name wanneer de koper zijn gebruikersaccount langer dan 1 jaar niet gebruikt heeft en wanneer de koper zijn verplichtingen uit het koopcontract (incl. de algemene voorwaarden) geschonden heeft.

2.6. De koper neemt er nota van dat het gebruikersaccount niet onafgebroken toegankelijk hoeft te zijn, met name met het oog op noodzakelijk onderhoud van de hardware- en software-uitrusting van de verkoper of van derden.

3. SLUITING VAN HET KOOPCONTRACT

3.1. De presentatie van artikelen in de webshop is informatief van aard en de verkoper is niet verplicht een koopcontract voor deze artikelen te sluiten. De bepaling van art. 1732 lid 2 BW is niet van toepassing.

3.2. De webshop bevat informatie over de artikelen, inclusief vermelding van de prijzen van de artikelen en de kosten voor retournering van artikelen indien deze artikelen door hun aard niet per gewone post teruggestuurd kunnen worden. De prijzen van de artikelen zijn inclusief btw en alle gerelateerde kosten. De prijzen van de artikelen zijn geldig voor zolang ze in de webshop getoond worden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de verkoper om een koopcontract te sluiten tegen individueel overeengekomen voorwaarden.

3.3. De webshop bevat ook informatie over de kosten verbonden met het verpakken en leveren van de artikelen. De informatie over de kosten verbonden met het verpakken en leveren van de artikelen vermeld op de website gelden alleen voor levering van de artikelen in Tsjechië.

3.4. Om artikelen te kunnen bestellen vult de koper het bestelformulier in de webshop in. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

  • 3.4.1. de bestelde artikelen (die de koper in de elektronische winkelwagen in de webshop plaatst),
  • 3.4.2. de betaalmethode, gegevens over de gewenste wijze van levering en
  • 3.4.3. informatie over de kosten verbonden met de levering van de artikelen (hierna gezamenlijk te noemen: 'bestelling').

3.5. Vóór verzending van de bestelling naar de verkoper krijgt de koper de mogelijkheid om de in de bestelling vermelde gegevens te controleren en wijzigen, zodat de koper eventuele fouten gemaakt bij het invoeren van de bestelgegevens kan ontdekken en corrigeren. De koper verzendt de bestelling naar de verkoper door op de knop 'Bestelling verzenden' te klikken. De in de bestelling vermelde gegevens worden door de verkoper als juist beschouwd. De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per e-mail aan de koper, op het door de koper in het gebruikersaccount of de bestelling vermelde e-mailadres van de koper (hierna te noemen: 'e-mailadres van de koper').

3.6. De verkoper is tevens gerechtigd om de koper afhankelijk van de aard van de bestelling (aantal artikelen, koopprijs, verwachte leveringskosten) om een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).

3.7. De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper komt tot stand op het moment van de ontvangstbevestiging van de bestelling die de verkoper per e-mail naar de koper stuurt op het e-mailadres van de koper.

3.8. De koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand voor het sluiten van het koopcontract. De kosten van de koper bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van het koopcontract (kosten van internetverbinding, telefoonkosten) worden door de koper zelf betaald, waarbij deze kosten niet afwijken van het basistarief.

4. PRIJS VAN DE ARTIKELEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De prijs van de artikelen en eventuele kosten verbonden met de levering van de artikelen volgens het koopcontract kunnen door de koper als volgt aan de verkoper worden voldaan: onder rembours op de door de koper in de bestelling vastgestelde plaats; per overschrijving op de rekening van de verkoper;

4.2. Samen met de koopprijs is de koper verplicht om aan de verkoper tevens de kosten verbonden met het verpakken en leveren van de artikelen te betalen, en wel in de overeengekomen omvang. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden onder de koopprijs hierna ook de kosten verbonden met de levering van de artikelen verstaan.

4.3. De verkoper kan betaling van een voorschotfactuur verlangen wanneer de bestelling meer dan 2 stuks omvat. Dit doet echter geen afbreuk aan de bepaling van art. 4.6 van de algemene voorwaarden inzake de verplichting om de koopprijs van de artikelen vooraf te betalen.

4.4. In geval van contante betaling of remboursbetaling is de koopprijs verschuldigd bij de inontvangstneming van de artikelen.

4.5. In geval van overschrijving is de koper verplicht de koopprijs van de artikelen te voldoen onder vermelding van het betalingskenmerk. In geval van overschrijving is aan de verbintenis van de koper om de koopprijs te betalen voldaan op het moment dat het bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de verkoper.

4.6. De verkoper is gerechtigd, met name wanneer hij geen aanvullende bevestiging van de bestelling (art. 3.8) ontvangt van de koper, om vóór verzending van de artikelen naar de koper de betaling van de volledige koopprijs te verlangen. De bepaling van art. 2119 lid 1 BW is niet van toepassing.

4.7. Eventuele kortingen op de prijs van de artikelen verstrekt door de verkoper aan de koper kunnen niet gecombineerd worden.

4.8. Indien dit in zakelijke relaties gebruikelijk is of indien dit door algemeen bindende wettelijke voorschriften wordt voorgeschreven, verstrekt de verkoper een fiscaal document (factuur) aan de koper met betrekking tot betalingen die op basis van het koopcontract zijn gedaan. De verkoper is btw-plichtig. De verkoper stelt een factuur op na betaling van de koopprijs en verzendt deze in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper; de factuur kan ook bij de artikelen zijn gevoegd bij inontvangstneming van de artikelen.

4.9. Volgens de Wet op de verkoopregistratie is de verkoper verplicht aan de koper een ontvangstbewijs te verstrekken. Hij is tevens verplicht om de ontvangen inkomsten online bij de belastingdienst te registreren, bij technische storingen uiterlijk binnen de 48 uur. 

5. HERROEPING VAN HET KOOPCONTRACT

5.1. De koper neemt er nota van dat volgens art. 1837 BW geen herroeping mogelijk is van koopcontracten betreffende de levering van artikelen die op verzoek van de koper of voor hem zijn gepersonaliseerd, van koopcontracten betreffende de levering van bederfelijke artikelen en van artikelen die na levering onherstelbaar vermengd werden met andere artikelen, van koopcontracten betreffende de levering van artikelen in een gesloten verpakking die door de consument uit de verpakking zijn genomen en om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden en van koopcontracten betreffende de levering van audio- of beeldopnamen of een computerprogramma indien de originele verpakking geopend is.

5.2. Indien het geen geval vermeld in art. 5.1 van de algemene voorwaarden betreft of een ander geval waarin het koopcontract niet herroepen kan worden, dan is de koper overeenkomstig art. 1829 lid 1 BW gerechtigd om het koopcontract te herroepen en wel binnen de veertien (14) dagen na inontvangstneming van de artikelen; indien het koopcontract meerdere soorten artikelen omvat of een levering in meerdere delen, loopt de termijn vanaf de inontvangstneming van de laatste levering van artikelen. De herroeping van het koopcontract moet binnen de in de voorgaande zin vermelde termijn naar de verkoper worden gestuurd. Om het koopcontract te herroepen kan de koper gebruikmaken van het door de verkoper verstrekte modelformulier dat een bijlage bij de algemene voorwaarden vormt. De koper kan de herroeping van het koopcontract onder andere naar het bedrijfsadres van de verkoper sturen.

5.3. In geval van herroeping van het koopcontract conform art. 5.2 van de algemene voorwaarden wordt het koopcontract vanaf het begin geannuleerd. De artikelen moeten door de koper binnen de veertien (14) dagen na bezorging van de herroeping van het koopcontract aan de verkoper geretourneerd worden. Indien de koper het koopcontract herroept, worden de kosten verbonden met de retournering van de artikelen aan de verkoper gedragen door de koper, ook wanneer de artikelen vanwege hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggestuurd.

5.4. In geval van herroeping van het koopcontract volgens art. 5.2 van de algemene voorwaarden betaalt de verkoper de van de koper ontvangen financiële middelen terug binnen de veertien (14) dagen na herroeping van het koopcontract door de koper, en wel uitsluitend door overschrijving van de middelen op de bankrekening van de koper. De verkoper is tevens gerechtigd de door de koper verstrekte geldsommen bij retournering van de artikelen door de koper of op een andere wijze terug te betalen, indien de koper hiermee akkoord gaat en dit geen extra kosten voor de koper met zich meebrengt. Wanneer de koper het koopcontract herroept, is de verkoper niet verplicht de ontvangen financiële middelen aan de koper terug te betalen voordat de koper hem de artikelen retourneert.

5.5. De verkoper is gerechtigd om zijn recht op vergoeding van aan de artikelen ontstane schade eenzijdig te verrekenen met het recht van de koper op terugbetaling van de koopprijs.

5.6. In gevallen waarin de koper overeenkomstig art. 1829 lid 1 BW het recht heeft om het koopcontract te herroepen, is de verkoper tevens gerechtigd om het koopcontract op elk moment te herroepen, tot het moment van inontvangstneming van de artikelen door de koper. In dat geval betaalt de verkoper de koopprijs zonder onnodige vertraging terug aan de koper, en wel per overschrijving op de door de koper bepaalde bankrekening.

5.7. Indien aan de koper samen met de artikelen een geschenk wordt verstrekt, dan wordt een schenkingscontract tussen de verkoper en koper gesloten met de ontbindende voorwaarde dat indien de koper het koopcontract herroept, het schenkingscontract met betrekking tot een dergelijk geschenk zijn geldigheid verliest en de koper verplicht is het aangeboden geschenk samen met de artikelen aan de verkoper te retourneren. 

6. VERVOER EN LEVERING VAN DE ARTIKELEN

6.1. Indien de vervoerswijze wordt overeengekomen op grond van een speciaal verzoek van de koper, dan draagt de koper het risico en de eventuele extra kosten verbonden met deze vervoerswijze.

6.2. Indien de verkoper volgens het koopcontract verplicht is om de artikelen te bezorgen op een door de koper in de bestelling gespecificeerde plaats, dan is de koper verplicht de artikelen bij levering in ontvangst te nemen.

6.3. Indien de artikelen om redenen van de kant van de koper meermaals geleverd moeten worden of op andere wijze dan vermeld in de bestelling, dan is de koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering of de andere wijze van levering te betalen.

6.4. Bij inontvangstneming van de artikelen van de vervoerder is de koper verplicht de integriteit van de verpakking van de artikelen te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk aan de vervoerder te melden. Bij constatering van schade aan de verpakking die wijst op ongeoorloofde opening van de zending, hoeft de koper de zending niet van de vervoerder in ontvangst te nemen.

6.5. De overige rechten en verplichtingen van de partijen m.b.t. het vervoer van de artikelen kunnen geregeld worden in speciale leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien uitgegeven door de verkoper.

7. GEBREKEN RECLAMEREN

7.1. De rechten en verplichtingen van de partijen aangaande het reclameren van gebreken worden geregeld door de relevante algemeen verbindende voorschriften (met name art. 1914–1925, art. 2099–2117 en art. 2161–2174 BW).

7.2. De verkoper is er jegens de koper verantwoordelijk voor dat de artikelen bij inontvangstneming geen gebreken vertonen. De verkoper is er jegens de koper met name verantwoordelijk voor dat op het moment van inontvangstneming door de koper:

  • 7.2.1. de artikelen de door de partijen overeengekomen eigenschappen hebben en indien niet overeengekomen, dat ze de eigenschappen hebben zoals beschreven door de verkoper of fabrikant of die de koper verwachtte met het oog op de aard van de artikelen en op grond van de gemaakte reclame
  • 7.2.2. de artikelen geschikt zijn voor het gebruiksdoel vermeld door de verkoper of waar artikelen van dit type gewoonlijk voor gebruikt worden
  • 7.2.3. de artikelen qua kwaliteit of uitvoering overeenstemmen met het overeengekomen staal of model, indien de kwaliteit of uitvoering werd vastgesteld door een staal of model
  • 7.2.4. de artikelen voldoen aan het overeengekomen aantal, mate of gewicht en
  • 7.2.5. de artikelen voldoen aan de wettelijke vereisten.

7.3. De bepalingen vermeld in art. 7.2 van de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op artikelen verkocht voor een lagere prijs overeengekomen vanwege een gebrek, op versleten artikelen met slijtage veroorzaakt door normaal gebruik, op gebruikte artikelen met gebreken die overeenkomen met de mate van gebruik of met slijtage die de artikelen hadden bij inontvangstneming door de koper of die voortvloeit uit de aard van de artikelen.

7.4. Indien het gebrek zich voordoet binnen zes maanden na inontvangstneming, dan worden de artikelen geacht al defect te zijn geweest op het moment van inontvangstneming. De koper is gerechtigd gebreken aan consumptiegoederen te reclameren die zich binnen de vierentwintig maanden na inontvangstneming voordoen.

7.5. De koper kan gebreken bij de verkoper reclameren op het adres van een van diens filialen waar de klacht met het oog op het verkoopassortiment in ontvangst genomen kan worden, of op zijn statutaire of bedrijfsadres.

7.6. Als de band aan het wiel van een andere fabrikant is dan degene op de afbeelding bij het wiel, wordt dit niet als een gebrek beschouwd. De afbeeldingen bij de wielen kunnen van illustratieve aard zijn.

7.7. De overige rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken worden geregeld in de klachtenprocedure van de verkoper. 

8. OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

8.1. De koper verwerft het eigendomsrecht over de artikelen op het moment van betaling van de volledige koopprijs van de artikelen.

8.2. De verkoper is in relatie tot de koper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van art. 1826 lid 1 sub e) BW.

8.3. Klachten van consumenten worden door de verkoper afgehandeld via het e-mailadres info@reservewiel.be. Informatie over de afhandeling van een klacht van de koper wordt door de verkoper naar het e-mailadres van de koper verzonden.

8.4. De verantwoordelijkheid voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit het koopcontract ligt bij de Tsjechische handelsinspectiedienst, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, Tsjechië, identificatienr.: 000 20 869, website: https://adr.coi.cz/cs. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan gebruikt worden om geschillen tussen de verkoper en de koper op grond van het koopcontract op te lossen.

8.5. Het Europees Consumentencentrum Tsjechië, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, Tsjechië, website: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten).

8.6. De verkoper is gerechtigd goederen te verkopen op grond van een bedrijfsvergunning. Bedrijfscontrole wordt uitgevoerd door de bevoegde bedrijfsinspectiedienst. Toezicht op het gebied van gegevensbescherming wordt uitgeoefend door het Bureau Bescherming Persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie voert in beperkte mate o.a. toezicht uit op de naleving van Wet nr. 634/1992 inzake de bescherming van de consument, zoals gewijzigd.

8.7. De koper neemt hierbij het risico van wijziging van de omstandigheden op zich in de zin van art. 1765 lid 2 BW. 

9. GEGEVENSBESCHERMING

9.1. Bescherming van de persoonsgegevens van de koper in zijn hoedanigheid van natuurlijk persoon wordt geboden door Wet nr. 101/2000 inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

9.2. De koper stemt in met de verwerking van de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, woonadres, identificatienummer, btw-nummer, e-mailadres, telefoonnummer (hierna te noemen: 'persoonsgegevens').

9.3. De koper stemt in met de verwerking van persoonsgegevens door de verkoper, en wel voor de uitvoering van de uit het koopcontract voortvloeiende rechten en verplichtingen en voor het beheren van een gebruikersaccount. Indien de koper geen andere optie kiest, gaat hij tevens akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door de verkoper voor het verzenden van informatie en marketingberichten aan de koper. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de volledige mate volgens dit artikel is geen voorwaarde voor het sluiten van een koopcontract.

9.4. De koper neemt er nota van dat hij verplicht is zijn persoonsgegevens (bij registratie, in zijn gebruikersaccount, bij bestellingen via de webshop) juist en naar waarheid te vermelden en dat hij verplicht is de verkoper zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn persoonsgegevens.

9.5. De verkoper kan de verwerking van de persoonsgegevens van de koper toevertrouwen aan een derde in de hoedanigheid van verwerker. Behalve aan de vervoerders van de artikelen worden de persoonsgegevens niet door de verkoper aan derden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de koper.

9.6. De persoonsgegevens worden verwerkt voor onbepaalde tijd. De persoonsgegevens worden in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze en in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze verwerkt.

9.7. De koper bevestigt dat de verstrekte persoonsgegevens juist zijn en dat hij is geïnstrueerd dat de verstrekking van persoonsgegevens vrijwillig is.

9.8. Indien de koper van mening is dat de verkoper of verwerker (art. 9.5) persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de bescherming van het persoonlijke en privéleven van de koper of in strijd met de wet, met name indien de persoonsgegevens niet juist zijn met het oog op het doel van de verwerking, dan kan hij:

  • 9.8.1. de verkoper of verwerker om uitleg vragen;
  • 9.8.2. de verkoper of verwerker verzoeken om deze stand van zaken te verhelpen.

9.9. Indien de koper om informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens vraagt, is de verkoper verplicht hem deze informatie te verstrekken. De verkoper is gerechtigd om voor de verstrekking van informatie volgens voorgaande zin een redelijke betaling te vragen die de noodzakelijke kosten voor verstrekking van de informatie niet te boven gaat. 

10. VERZENDING VAN MARKETINGBERICHTEN EN OPSLAG VAN COOKIES

10.1. De koper stemt in met de verzending van informatie gerelateerd aan de artikelen, diensten of het bedrijf van de verkoper naar het e-mailadres van de koper en tevens met de verzending van marketingberichten van de verkoper naar het e-mailadres van de koper.

10.2. De koper stemt in met het opslaan van cookies op zijn computer. Indien de aankoop op de website uitgevoerd kan worden en de verbintenissen van de verkoper uit het koopcontract nageleefd kunnen worden zonder dat het noodzakelijk is cookies op de computer van de koper op te slaan, dan kan de koper zijn toestemming volgens voorgaande zin op elk moment intrekken. 

11. BEZORGING

11.1. Kennisgevingen m.b.t. de relaties tussen de verkoper en de koper, met name over herroeping van het koopcontract, moeten per aangetekende post bezorgd worden, tenzij anders overeengekomen in het koopcontract. Kennisgevingen worden bezorgd op het relevante contactadres van de wederpartij en worden als betekend en van kracht beschouwd op het moment van bezorging door de post, m.u.v. kennisgevingen over herroeping van het koopcontract door de koper, waarbij de herroeping van kracht is wanneer de kennisgeving door de koper verzonden wordt binnen de voor de herroeping geldende termijn.

11.2. Ook kennisgevingen waarvan de geadresseerde de inontvangstneming weigert, die niet op tijd op het postkantoor opgehaald worden of die als onbestelbaar worden geretourneerd worden als betekend beschouwd.

11.3. De partijen kunnen hun onderlinge gewone correspondentie per e-mail verzenden, en wel naar het e-mailadres vermeld in het gebruikersaccount van de koper of in de bestelling, resp. naar het adres vermeld op de website van de verkoper.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1. Indien de relatie gevestigd in het koopcontract een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het Tsjechisch recht. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van algemeen verbindende wetgeving.

12.2. Indien enige bepaling in de algemene voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, komt in plaats van de ongeldige bepaling een nieuwe bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van één bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Wijzigingen in of aanvullingen op het koopcontract of de algemene voorwaarden moeten in schriftelijke vorm plaatsvinden.

12.3. Het koopcontract incl. de algemene voorwaarden wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4. Het modelformulier voor herroeping van het koopcontract vormt een bijlage bij de algemene voorwaarden.